Bezpečnostno-technická služba (BOZP)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa smernice OHSAS 18 001 ako aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s bezpečnosťou technických zriadení na základe vydaných oprávnení NIP a príslušných osvedčení zamestnancov pravidelnými výkonmi priamo u objednávateľa.