Bezpečnostno-technická služba (BOZP)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. z oblasti bezpečnosti práce ponúka zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov, a aj implementovanie praktických prvkov a postupov podľa STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie. Na výkon bezpečnostnotechnickej služby náš oprávňuje oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce. Na Vykonávanie vstupných a opakovaných oboznamovaní zamestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP nás oprávňuje oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce.

Podľa potreby vieme zabezpečiť aj ďalšie doplnkové služby súvisiace s BOZP ako napríklad bezpečnosť technických zriadení, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení a podobne.

Rozsah poskytovaných služieb:

Zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika.

Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,.

Vypracovanie potrebnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP .

Identifikácia a následné posúdenie rizika pre všetky činnosti ktoré vykonávate.

Navrhnutie a implementácia opatrení na zníženie alebo elimináciu miery identifikovaných rizík.

Vykonávanie pravidelných kontrol stavu BOZP priamo na pracovisku.

Navrhovanie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, kontrola ich plnenia.

Vyšetrovanie pracovných úrazov a neželaných udalostí, spísanie záznamov o úraze.

Zastupovanie zákazníka v styku s Inšpektorátom práce.

Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených pri výkone Inšpekcií práce u zákazníka.

Sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, informovanie zákazníka o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie.