Koordinátor bezpečnosti

Zabezpečenie činnosti koordinátora bezpečnosti v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Vykonávania odbornej a poradenskej činnosti v oblasti BOZP v spolupráci so zodpovedným pracovníkom stavby, manažérom stavby, stavebným dozorom, resp. stavbyvedúcim.

Metodického riadenia a koordinovania zodpovedných pracovníkov v oblasti BOZP.  Vykonávania pravidelných kontrol na stavbe a o tejto kontrole vypracovať osobitný záznam.

Zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie všetkých úloh vyplývajúcich z nariadení vlády, platných zákonov, vyhlášok, predpisov, STN a EN v oblasti BOZP.

Vypracovanie potrebnej dokumentácie na stavbu týkajúcu sa BOZP.