Manažérske systémy

Pomôžeme Vám vybudovať a zaviesť manažérsky systém presne na mieru Vašej spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek, potrieb a podmienok. Budeme Vás sprevádzať celým procesom od návrhu vhodného systému, stanovenia postupov a vypracovania dokumentácie, cez implementáciu postupov, školenia zamestnancov, až po certifikačný audit. Ďalšou spoluprácou Vám pomôžeme pri udržiavaní manažérskeho systému a pri jeho zlepšovaní.

STN EN ISO 9001:2016 „Systém manažérstva kvality“ je základnou normou systému manažérstva kvality. Je určená pre všetky spoločnosti, ktoré chcú preukázať svoju schopnosť poskytovať kvalitné produkty (tovary, služby) a záleží im na budovaní mena a postavenia na trhu cestou zvyšovania kvality a adekvátneho prístupu k zákazníkom.

STN ISO 45001 „Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky s usmernením na používanie.  Účelom systému manažérstva BOZP je poskytnúť rámec na manažérstvo rizík a príležitostí BOZP. Osvojenie systému manažérstva BOZP znamená, že Vaša organizácia si je vedomá zodpovednosti za BOZP. Systémom manažérstva BOZP môžete predchádzať pracovným úrazom, poškodeniu zdravia a poskytovať bezpečné a zdravé pracovisko pre Vašich pracovníkov.

STN EN ISO 14001:2016 „ Systémy manažérstva environmentu. Požiadavky s pokynmi na použitie“. Cieľom normy je zavedenie environmentálneho manažérskeho systému v organizácii, za účelom riadenia jej významných environmentálnych aspektov a vplyvov činností na životné prostredie, prijímania adekvátnych opatrení, ako aj pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Norma spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov.