Ochrana pred požiarmi (OPP)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. zabezpečuje a vykonáva kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

– Vedenie a aktualizáciu dokumentácie OPP v rozsahu §24 vyhlášky 121/2002 Z. z. o prevencii pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
– Vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok pracovísk v rozsahu §14 vyhlášky 121/2002 Z. z. o prevencii pred požiarmi v znení neskorších predpisov, stanovenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia.
– Vedenie požiarnej knihy.
– Plnenie ostatných úloh technika požiarnej ochrany v súlade s ustanoveniami §9 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2004 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
– Vykonávanie školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.
– Zastupovanie organizácie v styku s orgánmi štátneho požiarneho dozoru.