Ochrana pred požiarmi (OPP)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. z oblasti ochrany pred požiarmi ponúka zabezpečenie služieb z oblasti ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Rozsah poskytovaných služieb:

Vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok pracovísk v rozsahu §14 vyhlášky 121/2002 Z. z. o prevencii pred požiarmi v znení neskorších predpisov, stanovenie nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a kontrolu ich plnenia.

Vedenie požiarnej knihy.

Vykonávanie školení zamestnancov, vedúcich zamestnancov a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Kontrolu požiarnotechnických zariadení (hasiace prístroje, hydranty, požiarne uzávery a pod.).

Vedenie predpísanej dokumentácie ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zastupovanie zákazníka v styku s orgánom štátneho požiarneho dozoru.

Podieľanie sa na odstraňovaní nedostatkov zistených orgánmi štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas preventívnych protipožiarnych prehliadok a cvičných požiarnych poplachov.

Sledovanie zmien všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, informovanie zákazníka o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie si povinností zákazníka a na vykonanie aktualizácie predpísanej dokumentácie.