Ochrana životného prostredia

Prírodu nemôžeme pokladať za územie, ktoré sa nachádza tam, kde nepôsobí človek. Prírodné prostredie sa musíme snažiť zachovať i v mestách, na dedinách i priemyselných aglomeráciách – len tak bude život a pôsobenie človeka možné po ďalšie desaťročia, len tak vytvoríme kultúrnu krajinu, ktorá má šancu prežiť – a my s ňou. Lesy a lúky nemôžu byť raritou, za ktorou budeme cestovať do národných parkov a rezervácií, ale prirodzenou zložkou prostredia, spolu s rozmanitými druhmi rastlín a zvierat, ktoré toto prírodné prostredie tvoria a udržujú. Len premyslený prístup k využívaniu prírodných zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka v krajine.

V súčasnosti je v spoločenstve veľa kontaminovaných miest, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziká, a strata biodiverzity sa v posledných desaťročiach dramaticky zrýchlila. Nečinnosť by mohla mať za následok väčšiu kontamináciu miest a väčšie straty biodiverzity v budúcnosti. Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd v maximálnom možnom rozsahu prispieva k realizácii cieľov a zásad environmentálnej politiky spoločenstva.

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky pre existenciu organizmov vrátane človeka. Aby sa udržala a zlepšila rovnováha jednotlivých zložiek životného prostredia, musíme ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi. V sekcii Životné prostredie nájdete základné informácie o tom, ako je zabezpečená ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia.

V rámci ochrany životného prostredia sa naša spoločnosť venuje nasledujúcim oblastiam:

Odpadové hospodárstvo

Rozšírená zodpovednosť výrobcu vyhradeného výrobku

Ochrana vody a pôdy

Ochrana ovzdušia

Chemické látky a zmesi