Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. Vám zabezpečí metodické riadenie a kontrolu v oblasti zberu, zhromažďovania a následnej likvidácie nebezpečného odpadu a obalov. Zabezpečenie povinností na úseku nebezpečných odpadov a obalov v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä:

– Vedenie a aktualizácia základnej dokumentácie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi podľa platnej legislatívy.
– Vypracovanie podkladov pre uzatvorenie zmlúv na odvoz a likvidáciu nebezpečných odpadov.
– Vedenie a aktualizácia agendy o odpadoch.
– Vypracovanie ročných a štvrťročných ohlásení o nakladaní s odpadmi a obalmi.
– Vypracovanie podkladov pre hlásenia o preprave nebezpečných odpadov.
– Vypracovanie podkladov pre ohlásenia o materiálovom toku odovzdaného odpadu.
– Zastupovanie objednávateľa v styku s orgánmi štátneho odborného dozoru na úseku životného prostredia.