Pracovná zdravotná služba (PZS)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. Vám zabezpečí výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to najmä:

– Hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia.
– Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia.
– Hodnotenie zdravotného rizika, ktoré ohrozuje zdravie zamestnancov.
– Vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík.
– Vypracovanie posudku o riziku.
– Vypracovanie prevádzkových poriadkov.
– Zastupovanie organizácie v styku s Úradom verejného zdravotníctva.