Interný audítor (ISO)

Pomôžeme Vám vybudovať a zaviesť manažérsky systém presne na mieru Vašej spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek, potrieb a podmienok vo Vašej spoločnosti. Budeme Vás sprevádzať celým procesom od návrhu vhodného systému, stanovenia postupov a vypracovania dokumentácie, cez implementáciu postupov, školenia zamestnancov, až po certifikačný audit.

ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality (SMK) – požiadavky
Je základnou normou systému manažérstva kvality. Je určená pre všetky spoločnosti, ktoré chcú preukázať svoju schopnosť poskytovať kvalitné produkty (tovary, služby) a záleží im na budovaní mena a postavenia na trhu cestou zvyšovania kvality a adekvátneho prístupu k zákazníkom.

ISO 18 001:2008 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)
Je norma, ktorá určuje požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby umožnila organizácii riadiť riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zlepšiť správanie organizácie v tejto oblasti.

ISO 14001:2004 – Systémy environmentálneho manažérstva
Cieľom normy je zavedenie environmentálneho manažérskeho systému v organizácii, za účelom riadenia jej významných environmentálnych aspektov a vplyvov činností na životné prostredie, prijímania adekvátnych opatrení, ako aj pre dosiahnutie zhody s právnymi požiadavkami. Norma spája prístupy k ochrane životného prostredia s celkovým riadením organizácie s cieľom dosiahnutia environmentálnych a podnikateľských cieľov.
EMS je použiteľný pre akýkoľvek typ organizácie v priemyselnom sektore, v pôdohospodárstve, v službách, v zdravotníctve a obchode, vo finančnom sektore alebo verejnej správe.