Služby

Bezpečnostno-technické služby (BOZP)

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. v oblasti bezpečnosti práce ponúka bezpečnostnotechnickú službu ( BTS ) v zmysle § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov,

More Info

Pracovná zdravotná služba

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. Vám zabezpečí výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

More Info

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. Vám v súlade so zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečí náležitosti spojené s ochranou osobných údajov.

More Info

Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. zabezpečuje a vykonáva kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

More Info

Životné prostredie

Spoločnosť Your Safety, s.r.o. Vám zabezpečí metodické riadenie a kontrolu v oblasti zberu, zhromažďovania a následnej likvidácie nebezpečného odpadu a obalov. Zabezpečenie povinností na úseku nebezpečných odpadov a obalov v súlade so zákonom NR SR č. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

More Info

Interný audítor

Pomôžeme Vám vybudovať a zaviesť manažérsky systém presne na mieru Vašej spoločnosti, podľa Vašich požiadaviek, potrieb a podmienok vo Vašej spoločnosti. Budeme Vás sprevádzať celým procesom od návrhu vhodného systému, stanovenia postupov a vypracovania dokumentácie, cez implementáciu postupov, školenia zamestnancov, až po certifikačný audit.

More Info